Darimi u svom Musnedu i Tirmizi u svom Sunenu bilježe predanje Talhe bin Ubejdullaha, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi ugledao mlađak, izgovarao:

اللَّهمَّ أَهلَّهُ علينَا بالأمنِ والإيمانِ والسَّلامةِ والإسلامِ ربِّي وربُّكَ اللَّهُ

Allahumme ehillehü alejna bil-j umni vel-imani ves­selameti vel-islami Rabbi ve rabbukallah”

“Allahu moj, učini nam ga dobrodošlim u znaku sigurnosti i vjere, mira i ispovijedanja vjere islama. Moj i tvoj Gospodar (mjeseče) jeste Allah, dž.š.“
Tirmizi je rekao, da je ovaj hadis hasen, dobar.

Iftarska dova
Ebu Davud i Nesai u svojim Sunenima bilježe predanje Ibn Omera, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prilikom iftara učio sljedeću dovu:

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله

“Zehebez-zame vebtelletil-uriiku ve sebetel-edžru inšaAllah“
“Nestala je žeđ, natopile su se žile i nagrada je osigurana, ako Allah, dž.š., htjedne.“

Dova onoga ko se iftari kao gost kod nekoga:
Ehu Davud u svom Sunenu bilježi predanje s pouzdanim lancem prenosilaca od Enesa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., posjetio Sa’da bin Ubadu, r.a., i on ga počasti hljebom i uljem. Nakon što je jeo, Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče:

أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة

“Iftare indekumus-saimune ve ekele ta’amekumul­ebraru ve sallet alejkumul-melaikeh”
Postači kod vas iftarili, dobri obrokovali i meleki na vas salavate donosili.

Dova kada vas neko uznemirava, grdi, psuje….

Pričao nam je Ibrahim b. Musa, njega obavijestio Hišam b. Jusuf prenoseći od Ibnu-Džurejdža, koga je obavijestio Ata prenoseći od Ebu-Saliha Zejjata, kako je on čuo Ebu-Hurejru, r.a., kako govori: Allahov Poslanik, s.a.v.s-, je rekao: Allah kaže: „Svaki posao pripada čovjeku osim posta. Post je Moj i ja za njega posebno nagrađujem. Post je štitnik. Kada neko od vas bude postio, neka ostavi spolno općenje i neka ne galami, a ako ga neko bude psovao ili se htio s njim tući, neka kaže:

إني صائمٌ ، إني صائمٌ

Inne sa’im, inne sa’im 
“Ja postim, ja postim!”

Dova onoga ko smatra da je nastupila noć Lejletul-kadr

Tirrnizi, Nesai i Ibn Madža u svojim zbirkama bilježe predanje s vjerodostojnim lancima prenosilaca od Aiše, r.a., koja je rekla: „Allahov Poslaniče, ako bih saznala kada je noć Lejletul-kadr šta da učim u toj noći?” Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče joj: “Reci:

اللَّهمَّ إنَّك عفُوٌّ تُحبُّ العفوَ فاعْفُ عنِّي

"Allahumme inneke afuvvun tuhibbul-afve fafu anni"
"Allahu moj, Ti opraštaš, voliš opraštanje pa Te molim da i meni oprostiš.”

Tirmizi veli: “Ovaj je hadis hasenun-sahih.”
”Šafi kaže: “U danu uoči noći Lejletul-kadra treba se truditi u ibadetu kao i u noći Lejletul-kadra. Lijepo je u toj noći što više upućivati dove za opću dobrobit muslimana, jer je to ono po čemu postupaju dobri i učeni Allahovi,dž.š., robovi.”

Sehl b. Sa’d, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:
“U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući?!"