Filološki, pojam et-tahare podrazumijeva čistoću od fizičke nečistoće, kakve su prljavštine, i apstraktne nečistoće, kao što su mahane, grijesi i sl. Pojam et-tathir (التطهير) označava čišćenje.
Terminološki, et-taharet je čistoća od hadesa (حدث) i hubsa (هبث). Pod hadesom se misli na pravnu kvalifikaciju stanja tjelesnih organa koji su bez čistoće.  To je, recimo, kada bi se desilo onom koji uzima abdest nešto što bi mu ga pokvarilo. U toj situaciji za njega se može upotrijebiti ova pravna kvalifikacija, koja mu je obezvrijedila abdest. Pod pojmom hubs, podrazumijeva se sve ono što je po Šerijatu nečisto: urin, izmet, liju ća krv ...

1. Čistoća je ključ namaza, a svima je poznata važnost ove obaveze u islamu. Uzvišeni kaže:
O vjernici, kada hoćete da namaz obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite - a dio glava svojih potarite - i noge svoje do iza članaka. A ako ste džunupi, onda se okupajte ... 
S druge strane, Allahov Poslanik ( a.s.) kaže:
Čistoća je ključ namaza; početak mu je tekbir, a završetak selam.
Kako stanje nečistoće (hades) onemogućava obavljanje namaza,ono je poput reze koja se stavlja na takvu nečistu osobu, pa kada se ono prekine čišćenjem, reza se diže i zapreka otklanja.
2. Čistoća je polovina vjerovanja. Allahov Poslanik (a.s.) je rekao: 
Čistoća je polovina vjerovanja, a zahvala Allahu (dž.š.) puni mizan...
3. Čistoća je naziv za ljudsku nepatvorenu prirodu, pokazatelj ljudske civiliziranosti i napretka. Allahov Poslanik ( a.s.) je rekao:
Desetoro je prirodno: potkresivanje brkova, puštanje brade, korištenje misvaka, ispiranje nosa vodom, podrezivanje nokata; pranje zglobova, odstranjenje dlačica ispod pazuha; brijanje dlaka sa stidnih mjesta i pranje nakon obavljene nužde.
Mus'ab b. Šejbe, jedan od prenosilaca hadisa, kaže da je zaboravio deseto, pretpostavljajući da se radi o ispiranju usta. 
4. Isto je tako čistoća uzrok postizanja Allahove ( dž.š.) ljubavi i zadovoljstva. Uzvišeni kaže:
Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.
Također kaže:
Ti u njoj nemoj nikad namaz obaviti. Džamija, čiji su temelji, već od prvog dana, postavljeni na strahu od Allaha (di.š.), zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš namaz. U njoj su ljudi koji vole da se često peru, a Allah ( dž.š.) voli one koji se mnogo ćiste.
5. Čistoća je jedna od obaveza zbog koje se čovjek, nakon što bude pitan o svome vjerovanju, kažnjava u kaburu u slučaju da je nije prakticirao. Od Ibn Abbasa se prenosi da je rekao: "Prošao je Vjerovjesnik (a.s.) pored dva kabura, pa rekao:
"Doista se kažnjavaju, ali ne zbog nečeg što smatrate velikim: jedan od njih nije se čuvao urina, a drugi je prenosio tuđe riječi."
6. Čistoća je uzrok ozarenosti i bjeline lica vjernika na Sudnjem danu. Allahov Poslanik ( a.s.) je rekao: 
Moji sljedbenici će biti pozvani na Sudnjem danu blještavih čela i udova od tragova abdesta, pa ko od vas može da uveća tu blještavost - neka to i učini.
7. Nema sumnje da je održavanje čistoće jedna od najboljih preventivnih mjera od bolesti i sprečavanja njenog širenja u društvu.
I zbog toga, islam posvećuje pažnju čistoći tijela i odjeće i teži očuvanju i zaštiti okoline. Allahov Poslanik ( a.s.) je rekao: 
Čuvajte se dva prokletnika. "Ko su oni?", upitaše ashabi. Onaj koji obavlja veliku nuždu kuda svijet prolazi, kao i onaj koji to čini gdje se oni odmaraju.
Islam također, poklanja dužnu pažnju čistoći stanova, ulica, dvorišta. Allahov Poslanik ( a.s.) kaže:
Allah (dž.š.) je dobar i voli dobrotu, čist i voli čistoću, plemenit i voli plemenitost, darežljiv i voli darežljivost, pa čistite, stoga, vaša dvorišta, i ne sličite Jevrejima.